Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü, belediyenin mali kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanmak, gelirleri artırmak ve mali işlemlerin yasal mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla faaliyet gösterir. Bu müdürlük, belediyenin mali politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasında merkezi bir rol oynar.

Tillo Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Görevleri

 1. Bütçe ve Finans Yönetimi:
  • Belediye bütçesinin hazırlanması, meclise sunulması ve onaylanan bütçenin uygulanması.
  • Yıllık gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması, takip edilmesi ve raporlanması.
  • Mali yıl sonunda kesin hesap cetvellerinin hazırlanması ve meclise sunulması.
 2. Muhasebe ve Mali İşlemler:
  • Belediye gelir ve giderlerinin muhasebeleştirilmesi.
  • Belediye gelirlerinin tahsilatı ve giderlerin ödenmesi.
  • Mali tabloların ve raporların hazırlanması ve ilgili birimlere sunulması.
  • Vergi, resim, harç ve diğer mali yükümlülüklerin takip edilmesi ve ödenmesi.
 3. Gelirlerin Takibi ve Tahsilatı:
  • Belediyenin vergi, harç ve ücret gelirlerinin tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin yürütülmesi.
  • Belediye taşınmazlarının kira gelirlerinin takibi ve tahsil edilmesi.
  • Gelir artırıcı projelerin geliştirilmesi ve uygulanması.
 4. Mali Denetim ve Kontrol:
  • Belediyenin mali işlemlerinin yasal mevzuata uygunluğunun denetimi.
  • İç ve dış denetim süreçlerine destek verilmesi ve denetim sonuçlarının raporlanması.
  • İç kontrol sisteminin kurulması ve etkin bir şekilde işletilmesi.
 5. Stratejik Planlama ve Performans Yönetimi:
  • Belediye stratejik planının hazırlanması ve uygulanması.
  • Performans programlarının hazırlanması ve uygulanması.
  • Performans göstergelerinin takip edilmesi ve raporlanması.
 6. Taşınır ve Taşınmaz Mal Yönetimi:
  • Belediye taşınır ve taşınmaz mallarının envanterinin tutulması.
  • Taşınır malların kayıt altına alınması, kullanımı ve bakımı ile ilgili işlemlerin yürütülmesi.
  • Taşınmaz malların satın alma, kiralama, satma ve tahsis işlemlerinin yürütülmesi.
 7. İhale ve Satın Alma İşlemleri:
  • Belediyenin mal ve hizmet alımlarının ihale mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilmesi.
  • İhale işlemlerinin yürütülmesi ve sözleşmelerin hazırlanması.
  • Mal ve hizmet alımlarının kontrolü ve takibi.
 8. Sigorta ve Risk Yönetimi:
  • Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarının sigortalanması.
  • Sigorta poliçelerinin takibi ve gerektiğinde tazminat işlemlerinin yürütülmesi.
  • Mali risklerin tespiti ve yönetimi.
 9. Mali Danışmanlık ve Bilgilendirme:
  • Belediye başkanı ve diğer birimlere mali konularda danışmanlık hizmeti verilmesi.
  • Mali mevzuat ve uygulamalar hakkında bilgilendirme yapılması ve personelin eğitimi.

 

Connect With Us

logo-footer

95 FF3, App Street Avenue
NSW 96209, Canada

Mon – Fri: 8:00 am – 6:00 pm

City News & Updates

The latest Egovt news, articles, and resources, sent straight to your inbox every month.

EGovt Template - Mad UX © 2020. All Rights Reserved

Evliyalar Diyarı Tillo Belediye Başkanlığı - Tillo Belediyesi

Tillo Belediyesi

Web Sitemiz Yenileniyor

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için yenileniyoruz.